ระบบทีวี ทีวีดิจิตอลคืออะไร? 0846529479

ทีวีดิจิตอลคืออะไร?
ช่วงนี้หลายท่านอาจจะได้ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การเปิดประมูลทีวีระบบดิจิตอลของ กสทช.
ทําให้หลายคนสงสัยว่า “ทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคืออะไร?” มีประโยชน์กับคนไทยอย่างไร
ทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital television) เป็นระบบการส่งผ่านสัญญาณ
ภาพวีดีโอและเสียงโดยระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์ในบ้านเราใช้เป็นระบบ
อะนาล็อก โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งในด้านความคมชัดของภาพและเสียง และการส่ง
ข้อมูลแบบดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting) ซึ่งตอนนี้หลายๆ ประเทศได้ทําการ
พัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณดิจิตอลไปอีกระดับแล้วครับ เช่น โทรทัศน์จอกว้าง ( WIDE SCREEN )
โทรทัศน์ความคมชัดสูง ( HDTV ) ในขณะที่ระบบอะนาล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ ซึ่ง ระบบ
สัญญาณดิจิตอลเกิดขึ้นมาจากการนําระบบคอมพิวเตอร์นํามาพัฒนาใช้ในการช่วย โทรทัศน์แล้วจึงได้มีการ
ปรับปรุงโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิตอลด้วย
จุดด้อยของระบบการส่งสัญญาณแบบเดิม (อะนาล็อก)
1. หากอยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก จะส่งผลให้ภาพไม่คมชัด โดยเฉพาะช่องต่ํา
2. หากมีสัญญาณอื่นที่ส่งมาจากสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์มารบกวน จะทําให้การรับสัญญาณไม่คมชัด
3. หาก โทรทัศน์ที่รับสัญญาณอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างตึก หรือภูเขาบังการรับสัญญาณโทรทัศน์
ทําให้ให้เครื่องรับไม่สามารถรับสัญญาณได้ดี
4. แบบอะนาล็อกไม่สามารถบีบอัดสัญญาณได้ทําให้ต้องใช้ความถี่มากในการส่ง ทําให้มีสถานีน้อย
5. การส่งสัญญาณอื่นๆ ไปร่วมกันสัญญาณแบบอะนาล็อกทําได้โดยยาก เพราะจะมีผลต่อการรบกวน
คลื่นสัญญาณ
6. ช่องสัญญาณน้อย ไม่พอการใช้งานที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
จุดเด่นของระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่ (ดิจิตอล)
1. ระบบ ดิจิตอลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ ( Digital Compression ) ทําให้สามารถส่งรายการต่อช่อง
ได้มากขึ้น จากเดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการ แต่ระบบดิจิตอล 1 ช่อง จะสามารถส่งได้ถึง 4-6 รายการ
ทางภาคพื้นดิน และ 8-10 รายการทางดาวเทียม
2. สามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ได้ (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต)
3. สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้เช่น รับโทรทัศน์บนรถยนต์ได้
4. สามารถให้บริการฟรี ( Free to Air ) หรือบริการเก็บค่าสมาชิกได้
5. เนื่องจากเครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งได้หลายรายการ ทําให้ค่าใช้จ่ายต่อรายการลดลง(จากเดิม 1
ช่องส่งได้ 1 รายการ)
6. ระบบ ดิจิตอล สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เพื่อรองรับเทคโนโลยีในการส่งและรับ
โทรทัศน์ในอนาคตได้เช่น โทรทัศน์จอกว้าง ( WIDE SCREEN ) โทรทัศน์ความคมชัดสูง ( HDTV )
ในขณะที่ระบบอะนาล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้
7. เนื่องจากระบบดิจิตอลนั้น เครื่องส่งใช้กําลังออกอากาศลดลง ทําให้ประหยัดพลังงาน
8. และ ข้อที่สําคัญที่สุดก็คือ คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไม่มีเงา การรบกวนน้อย เพราะถ้าจะรับได้ชัดก็
ชัดเลยแต่ถ้าอยู่ในที่รับไม่ชัดก็จะรับไม่ได้
แล้วทํายังไงเราถึงจะดู Digital TV ได้ล่ะ ?
1. ใช้กล่องรับสัญญาณ Digital TV หรือ ( Set Top Box ) ที่สามารถรับสัญญาณ DVB-T2 ได้ข้อดีคือไม่
ว่าคุณจะใช้ทีวีรุ่นไหนก็ตาม CRT / LCD TV / LED TV / PLASMA TV จะเก่าจะใหม่ก็สามารถดูได้หมด
ยกตัวอย่าง ถ้าทีวีมีช่องต่อ HDMI ก็ใช้ต่อผ่านช่องนี้เพื่อรับชมด้วยสัญญาณดิจิทัลได้เลย ถ้าเป็นจอแก้วรุ่นเก่า
ใช้ช่องต่อ AV แดงขาวเหลือง ตัวกล่องก็จะทําหน้าที่แปลงสัญญาณจากดิจิทัลเป็นอนาล็อกเพื่อเข้าทีวีรับชม
ได้เหมือนกัน
2. ใช้ทีวีที่มี Digital Tuner แบบ DVB-T2 ในตัว ในปัจจุบันทีวีที่วางขายส่วนมากจะมีแต่แบบ DVB-T
ซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรฐานแบบ DVB-T2 ได้ แต่เชื่อว่าในปีนี้ 2013 ทีวีที่กําลังจะเปิดตัวตั้งแต่เดือน
เมษายนเป็นต้นไป บางรุ่นจะมี Digital Tuner DVB-T2 ติดมาด้วยแน่นอน !!
ถ้ายังอยากใช้แบบเก่า จะสามารถดฟรู ีทีวีได้หรือไม่ ?
ถ้า ที่บ้านไม่มี Digital TV ที่สามารถรับ DVB-T2 ได้และยังไม่มีกล่องรับสัญญาณ Set Top Box
ก็ยังสามารถรับชมฟรีทีวีเหมือนเดิมได้ทุกประการ ผ่านการส่งสัญญาณแบบ Analog ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่ง
รัฐบาลมีข้อตกลงว่าจะทําการแพร่ภาพระบบ Analog และ Digital ควบคู่กันไป จนถึงปี 2563 หรืออีก
ประมาณ 7 ปีนั่นเอง
ถ้าที่บ้านใช้ระบบ “จานแดง จานเหลือง” อยู่แล้วล่ะ ?
ต้อง แยกกันระหว่างระบบที่ส่งสัญญาณภาพพื้นดิน กับระบบดาวเทียม ถ้าที่บ้านใช้จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมดูผ่าน Set Top Box อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของ True Vision , GMM-Z และอื่นๆ ก็ยังสามารถรับชม
ได้ตามปกติครับ ไม่มีปัญหาใดๆ