จัดอบรมสัมนาเชิงวิชาการ ที่สุมทรสาครร่วมกับอาจารย์ศราวุชSPS และอาจารย์มนตรีThaisat

จัดอบรมสัมนาเชิงวิชาการ ที่สุมทรสาครรวมกับอาจารย์ศราวุชSPS และอาจารย์มนตรีThaisat